תקנון אתר מעוף ירושלים
כללי 
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "הסוכנות") באמצעות מעוף ירושלים ומישור החוף - מערך הסיוע לעסקים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אשר במשרד הכלכלה המופעל על- ידי חברת אביב אלנתן  בע"מ  ( להלן : "המפעיל " ו/ או "החברה המפעילה"  ) מציעים  את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הרצ"ב. 

המונח "משתמש" שלהלן, משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. 
הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. 
המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים. 

שירותי סיוע של המעוף מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
סניפי מעוף והשירותים הניתנים לעסקים וליזמים באמצעות מערך מעוף מופעלים מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה במסגרת פעילות לעידוד ולקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.
- שירותי מעוף מונגשים ליזמים ולעסקים במגוון אמצעים ותחומים הקשורים לצרכי העסק.
- השירותים ניתנים בכדי לסייע ליזמים ולעסקים לצלוח את שלבי הקמת העסק, לצמוח מבחינת היקף המכירות ומספר העובדים ולהביא לידי שיפור הביצועים והתייעלות תוך הגדלת הרווחיות. 

השירותים הניתנים במסגרת פעילות מערך מעוף:
1. שירותי ייעוץ עסקי במגוון תחומים
2. ליווי למימון - סיוע בקבלת מימון 
3. ליווי לקבלת המלצה להקצאת קרקע
4. קורסים והדרכות במגוון נושאים ותחומים
5. כנסים
6. מסלול יוזמים עסק
7. מסלול מרחב עסקי
8. מסלול מרכז עסקים
9. מסלול הדרכה פנים ארגונית .

למען הסר ספק, אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את  הסוכנות והמפעיל , או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין. 
זכויות יוצרים לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הסוכנות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לסוכנות. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט ,תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן") אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. 
 
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. 
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הסוכנות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. 
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הסוכנות והחברה המפעילה . 
פניות למשרד – 
בכל שאלה אודות שירות זה ניתן לפנות ישירות למפעיל - מעוף ירושלים ומישור החוף באמצעות  -  
כתובת המייל :  info@j.maof.co.il
טלפון  :   1700-07-20-22

אחריות 
השירות מוצע לציבור כמו שהוא ("As Is").   
הסוכנות והמפעיל לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישאו באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. 
הסוכנות והמפעיל לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג.' המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. 
הסוכנות והמפעיל לא ישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active    -X.  
לעניין סעיף זה, "הסוכנות" ו "המפעיל " משמע, לרבות עובדים ונציגים  . 
קישורים 
בשירות זה נמצאים קישורים (links)  לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. 
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. 
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לסוכנות ו/ או למפעיל (להלן: "אתרי צד ג'" ) אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הסוכנות ו/ או המפעיל לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לסוכנות ו/ או למפעיל  כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו . 
אין המדינה ו/ או הסוכנות  ו/ או המפעיל אחראי.ם  לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג.' 
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או הסוכנות או המפעיל לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. 
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) .  כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה ,הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).  
פרסומים רשמיים של הסוכנות 
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הסוכנות , רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. 
פרסומי גורמי חוץ באתר 
תוכן המאמרים באתר זה, שנכתבו על ידי גורמים מחוץ לסוכנות ו/ או המפעיל , הינם באחריות הבלעדית של מחבריהם והדעות המובעות בהם אינן משקפות בהכרח את עמדות הסוכנות ו/ או המפעיל . 
  
הסתייגות משפטית 
המידע הניתן באתר זה מוענק לציבור היזמים והעסקים הקטנים והבינוניים במטרה לתת מענה ולסייע ,ככל האפשר, בסוגיות יומיומיות שונות. המידע הנ"ל מפורסם כמידע כללי בלבד וייתכן וחלו בו השמטות ו/או טעויות. כמו כן המידע ו/או התכנים עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת והסוכנות ו/ או המפעיל אינם אחראים על עדכון המידע באתר זה ועל כן אין להסתמך על המידע המובא באתר זה בלבד . 
המידע המובא באתר זה אינו מהווה ייעוץ כלכלי ו/או משפטי או תחליף להם, אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ועל המסתייע במידע לבחון באופן עצמאי כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות. 
הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד. 
פרטיות 
מידע אישי שנמסר לסוכנות באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר ,יועבר לספקי השירות, שגם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין. 

שימוש בקבצי"Cookies"
אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם. 
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים לGoogle -באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה- IP -שלכם. 
 
גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies " ,  קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה "Cookies" -מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. 
 
גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה - IP -עם מידע אחר שיש לגוגל. 
ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies"  על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין. 
למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל.Google Analytics - 
 
גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לתנאים ולאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל. 

תנאי הביטול וההרשמה להדרכה  
 
  1. הודעת ביטול הרשמה / השתתפות בקורס תיעשה בכתב למייל או לפקס.
  2. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. המעוף רשאי לדחות את מועד הפתיחה לתקופה של עד 30 ימי עבודה ממועד הפתיחה המיועד.
  3. דמי ההרשמה יוחזרו במלואם במידה והקורס לא נפתח בתוך 30 ימי עבודה ממועד הפתיחה המקורי.
  4. תנאי החיוב הכספי במקרה של ביטול/הפסקת לימודים/דחייה הינם כדלקמן:
    1. ביטול השתתפות בקורס עד שבעה ימי עבודה טרם מועד פתיחת הקורס, יזכו את הלקוח בהחזר מלא של התשלום.
    2. ביטול השתתפות בקורס במהלך שישה ימי עבודה או פחות טרם מועד פתיחת הקורס  יחייב בתשלום מלא לקורס.
  5. כל הודעת ביטול השתתפות תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על ידי נציג סניף המעוף.
  6. ייתכנו שינויים בלתי צפויים במועדי המפגשים בעקבות תקלות (כגון מחלת מרצה, אירוע חריג ועוד). במידה ויהיה שינוי כזה, סניף המעוף יודיע על שינוי המועד בהודעת SMS או מייל או בטלפון. הודעה על שיעור ההשלמה תבוצע בנפרד או במעמד ההודעה על דחיית מועד המפגש.
 
*המסמך מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.
 
תנאי השתתפות:
1. המשתתפ/ת בהדרכה מתחייב/ת לחתום על טופס הנוכחות בכל מפגש הדרכה בו נכח/ה וכן מתחייב/ת למלא משוב שיינתן מצד המעוף בכל הקשור לפעילות ההדרכה.
2. זכאות לתעודה תינתן בסיום פעילות הדרכה מעל 16 ש"א ובתנאי שנרשמה נוכחות בלפחות 80% מהמפגשים.
 


רכישת קורסים באתר: 
- אתר מעוף ירושלים ומישור החוף  ("האתר") המופעל ע"י המפעיל חברת אביב אלנתן בע"מ . 
- האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
- הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
- עצם רכישת המוצר/ שירות באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין המפעיל .
- האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
- ניתן לרכוש את השירות באתר בכל עת עד לתפוסה מלאה . 
- הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
- מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.
- המפעיל  שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק והמכירה בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתו.

שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל רכזי השירות של המפעיל  בטלפון 1700-07-20-22.

אבטחת מידע ופרטיות 
- המפעיל חברת אביב אלנתן  בע"מ רשאית להשתמש במידע על מנת להביא לך את השירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
- המפעיל  נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המפעיל  ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהא המפעיל  אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
- המפעיל  מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לו ע"י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני
- כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של המפעיל חברה אביב אלנתן  בע"מ . 
- אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המפעיל.

להורדת התקנון לחצו כאן
תודה על פנייתכם למעוף ירושלים ומישור החוף
לקוח/ה יקר/ה,

תודה על פנייתך! 
נשוב אליך בהקדם.

בברכה,
צוות מעוף ירושלים ומישור החוף